Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Parapinė katechezė

Parapinė katechezė – parapijos bendruomenės katechezė, apimanti visas amžiaus grupes ir įvairių specialių poreikių turinčius žmones.

Parapinė katechezė prieinama visiems, norintiems pagilinti tikėjimą ir eiti tikėjimo brandos keliu. Tai tikinčiųjų įvedimas į bažnytinę bendruomenę, kurioje jie pasijustų pilnaverčiais nariais. Į tai įeina susipažinimas su Dievo Žodžiu, sakramentine liturgija, įsijungimas į į bendruomenės pastoracinį darbą. Parapinė katechezė yra gerai metodologiškai pagrįstas pasiruošimas, tąsa tradicijų ir žinių, kurios buvo gautos mokykloje. Parapinė katechezė yra būtina, nes tai religinio mokymo antroji pusė, be kurios negalima apsieiti.

Svarbiausi parapinės katechezės bruožai:

 • Pažinimo aspektas;
 • Liturginis auklėjimas;
 • Moralinės formacijos suteikimas;
 • Mokymas dalyvauti liturgijoje;
 • Auklėjimas bendruomeniniam gyvenimui;
 • Įvedimas į misijinę veiklą.

Tik parapinė katechezė gali padėti suvokti sakramentų organišką tarpusavio ryšį, kuris neatsiejamas nuo Dievo Žodžio, be kurio sakramentai ir tikėjimas yra tušti ir bereikšmiai, nes priartina prie tikslo augti tikėjime, kuris priveda iki vienybės su Jėzumi Kristumi.

Parapinės katechezės tikslas – organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezę, padėti pasirengti sakramentiniam gyvenimui ir jį praktikuoti.

Parapijos katecheto veikla

 • Rengia tėvus ir krikštatėvius kūdikio krikštui;
 • Rengia jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui;
 • Rengia vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams;
 • Rūpinasi adoruotojų ir ministrantų sielovada bei nuolatiniu jų ugdymu;
 • Supažindina tėvus, jų šeimas su parapijos gyvenimu ir vykdo tėvų katechezę;
 • Bendradarbiauja su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centru;
 • Dalyvauja tikybos mokytojų ir katechetų posėdžiuose, konferencijose, seminaruose.

Rengimo sakramentams katechezė

Visi besirengiantieji sakramentams kviečiami dalyvauti Eucharistijos šventime sekmadieniais 10.00 val. (vaikams) arba 18.00 val. (paaugliams). 

 

aukštyn