Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Dienos centras „Vaikų stotelė“

Vaikų stotelė

Kontaktai

Gedimino g. 5A
Tel.: +370 601 14359,
+370 611 95160.
el. p. vaiku.stotele@gmail.com

Darbuotojai

Koordinatorė – Kristina Jonėnienė.
 

Projekto įkūrimo istorija

Projektas vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ inicijuotas 2000 m., siekiant pagerinti Kauno miesto centro bei autobusų stoties rajonų rizikos grupės vaikų ir paauglių socialinę bei laisvalaikio užimtumo situaciją. Projektas buvo pradėtas vykdyti ir iki šiol vykdomas Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijai priklausančiose patalpose adresu Gedimino g. 5. Projekto veikla apima specifinę Kauno miesto teritoriją – centro mikrorajoną, į kurią įeina miesto „karšti taškai“: autobusų bei geležinkelio stotys, miesto turgus.

Išvardintose vietose ryškiai atsiskleidžia miesto socialinės problemos: girtavimas, elgetavimas, valkatavimas, prostitucija, nusikalstamumas. Į miesto centrą atvažiuoja ir toliau nuo centro gyvenantys vaikai, nes autobusų bei geležinkelio stotys, taip pat ir Laisvės alėja yra traukos centras elgetaujantiems, linkstantiems į nusikalstamą veiklą, vaikams ir jaunuoliams.

Dienos centre „Vaikų stotelė“ reguliariai dirbamas socialinis bei ugdomasis darbas su mokymosi bei elgesio problemų turinčiais vaikais ir paaugliais bei teikiamos konsultacijos, netrukus bus organizuojamo tėvystės įgūdžių grupės šeimomis.

Šiandien vaikų dienos centras yra tapęs svarbia socialines paslaugas teikiančių institucijų infrastruktūros dalimi, turi platų partnerių tinklą.

„Vaikų stotelės“ partneriai:

 • VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“
 • Kauno miesto savivaldybė:
 • Vaikų teisių apsaugos skyrius
 • Kauno miesto Socialinių paslaugų centras
 • Paramos šeimai tarnyba
 • Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija
 • V. Kudirkos vidurinė mokykla
 • S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija
 • Kauno Vydūno vidurinė mokykla
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Kauno medicinos kolegija
 • VŠĮ „AC Patria“
 • Lietuvos Socialinių nevyriausybinių organizacijų asociacija 

Be to, bendradarbiaujama su kitais Lietuvos Carite vykdomais projektais (Slauga ir sielovada namuose”, “Vaiko orumo išsaugojimo programa”) Keičiantis informacija, organizuojant šventes. Kartais projektų klientai pereina iš vieno projekto į kitą arba teikiama pagalba jų šeimų nariams.

Teikiamos paslaugos

Vaikų dienos centro tikslas:

 • teikti kompleksines paslaugas multiprobleminėms šeimoms: dirbant su vaiku ir jo šeima, išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje – biologinėje šeimoje;
 • užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį su socialiai izoliuotomis šeimomis, to pagrindu siekti didesnės jų integracijos į visuomenę;
 • tikslinių laisvalaikio užimtumo grupių bei individualių užsiėmimų pagalba ugdyti rizikos grupėje esančių vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, padėti spręsti agresijos, atsiribojimo, nusivylimo bei kitas sudėtingas elgesio bei socialines problemas.

Projekto tikslai orientuoti į tris tikslines grupes.

Vaikai:

 • kurti vaikų grupes, alternatyvias įvairioms destruktyvioms grupėms gatvėje;
 • sudaryti sąlygas vaikams ir paaugliams užsiimti tikslinga veikla;
 • padėti vaikui integruotis mokykloje ir teigiamai įtakoti jo mokymosi rezultatus;
 • skatinti vaikų saviraišką, savirealizaciją, pasitelkiant įvairias užimtumo formas ir metodus;
 • ugdyti vaikų socialinio bendravimo ir gyvenimo įgūdžius;
 • teikti socialinę pagalbą vaikui ištikus krizėms šeimoje, mokykloje, bendraamžių grupėje;
 • atstovauti vaiko interesus atitinkamose institucijose;

Šeima

 • įvertinti šeimos funkcionavimo ypatumus ir sudaryti individualios pagalbos planą;
 • konsultuoti įvairių socialinių problemų klausimais (tėvystės įgūdžių, konstruktyvaus konfliktų sprendimo, vaikų auklėjimo ir kt. klausimais);
 • skatinti jausminius ir atsakomybės ryšius šeimoje;
 • padėti šeimai integruotis į bendruomenę, visuomenę;
 • atstatyti šeimos globėjiškas ir auklėjamąsias funkcijas šeimoje;
 • padėti vaikui išlikti jo biologinėje šeimoje ir aplinkoje (mokykloje, rajone);
 • suteikti reikalingą informaciją tėvams apie išteklius bendruomenėje, paramos gavimo galimybės.

Bendruomenė

 • supažindinti bendruomenę ir reguliariai teikti informaciją apie vykdomą projektą, pristatyti jo rezultatus.
 • Bendruomenės narius įtraukti į savanorišką veiklą vaikų dienos centre;
 • skatinti vietines institucijas, tarnybas ir organizacijas bendradarbiauti;
 • įtraukti bendruomenę į problemos sprendimo procesą;
 • plėtoti neformalaus jaunimo ugdymo iniciatyvas ir metodus;
 • ugdyti pilietinės visuomenės atsakomybę.

Projekto pagrindiniai rėmėjai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno miesto savivaldybė, Katalikiški fondai Renovabis ir Communicantes, privatūs asmenys.

Lėšos taip pat yra gaunamos vykdant įvairius trumpalaikius projektus (stovyklas, kryptingą užimtumą).

Mes visuomet laukiame savanorių, kurie norėtų padėti vaikams ruošti pamokas, organizuoti jų veiklą (būreliai, šventės, išvykos) arba tiesiog būti draugais!

 

aukštyn