Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Kryžiaus kelias

Šiuo metu parapijos bažnyčioje sunykusias Kryžiaus kelio freskas dengia 1939 m. kun. Jurgio Jankevičiaus nutapytos ant drobės Kryžiaus kelio stotys.

Kun. Jurgis Jankevičius (1984–1922–1940)

Jurgis Jankevičius gimė 1984 m. rugsėjo 23 d. Jūžintų parapijoje, bet buvo pakrikštytas ir augo Skapiškio parapijoje.

Nuo 1905 iki 1912 metų mokėsi Panevėžio gimnazijoje, po to – Dotnuvos ūkio mokykloje.

1914 m. įstojo į Žemaičių (Kauno) kunigų seminariją, kur 1922 m. balandžio 2 d. jam buvo suteikti kunigystės šventimai.

Pirmoji kun. Jurgio Jankevičiaus darbo vieta buvo Raseinių parapija. Po metų buvo perkeltas į Rumšiškes, kur vikaravo aštuonerius metus.

Kun. Jurgis, „jausdamas turįs meninių gabumų“ bei didelį troškimą mokytis meno mokykloje, kreipėsi į kurijos vadovus su prašymu, kad jam sudarytų sąlygas naujoms studijoms ir leistų rugpjūčio mėn. atostogų „dėl pataisymo sveikatos“.

1931 m. birželio 24 d. Bažnyčios vadovybė jo prašymą patenkino: atleido nuo vikaro ir tikybos mokytojo pareigų Rumšiškėse, leido studijuoti Kauno meno mokykloje.

Meno mokykloje kun. Jurgis penkerius metus gilinosi į tapybos ir dekoracijos meno paslaptis. Tikėtina, kad mokslo metais ir po jų gyveno prie naujai statomos Šv. Antano bažnyčios, naujai įkurtuose prieglaudos namuose. Iki mirties buvo naujosios bažnyčios statytojo kan. Juozo Želvio rezidentas.

Žymiausi kun. Jankevičiaus darbai pasiliko Kaune: Šv. Antano bažnyčioje penki paveikslai (tarp jų – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų, Švč. Jėzaus Širdis ir šv. Teresėlė), meno mokykloje keletas paveikslų, Karmelitų bažnyčioje – stacijos, Kauno arkivyskupijos kurijoje – Šv. Tėvo Pijaus XII paveikslas.

1940 m. balandžio mėn. gale, betapydamas Švč. Jėzaus Širdies paveikslą gavo žinią, kad mirė jo tėvas, išvažiavo laidoti. Grįžęs tuojau pabaigė tapyti ir gegužės pirmą dieną anksti rytą atlaikęs šv. Mišias, tuojau tą paskutinį paveikslą pakabino.

Klebonijoje pusryčiaudamas skundėsi, jog tėvo mirtis nepaprastai jį sukrėtusi. Nebegalės toliau nieko dirbti. Pasitaisysiąs motociklą ir važiuosiąs pas dėdę kunigą į Kaltinėnus.

Po pietų išvažiavo. Plente už Raseinių, netoli Viduklės, lenkiant kitą motociklą , jo motociklas apsivertė. Vakare buvo gauta žinia apie nelaimę. Gegužės 2-ąją buvo pašarvotas Kauno Šv. Antano bažnyčioje ir gegužės 3-ąją palaidotas Kauno kapinėse.

Iš kun. Jurgio Jankevičiaus buvo daug tikėtasi Bažnyčios dailei. Arkivyskupas Juozas Skvireckas jį jau buvo paskyręs Kauno bažnyčios muziejaus direktoriumi. 

Parengta pagal bukletą „Kunigas Jurgis Jankevičius“ (sud. Ona Žemaitytė-Narkevičienė, išleido Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2009).

aukštyn