Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Šv. Tomas Nepatiklusis


 

Apaštalas Tomas yra minimas visose keturiose Evangelijose. Pirmosiose trejose, Mato, Luko ir Morkaus, jis minimas kartu su apaštalu Matu, Apaštalų darbuose – kartu su Pilypu. Tomo vardo hebrajiška šaknis yra ta‘am, tai reiškia „dvynys“, matyt todėl Evangelijoje pagal Joną jis taip ir vadinamas – „Dvyniu“ (Jn 11, 6; 20, 24; 21, 2).

Ypač Jono Evangelija mums pateikia kelias žinias, leidžiančias apibūdinti Tomo asmenybę, – sakė Šventasis Tėvas. Pirmoji yra apie paraginimą, kuriuo jis kreipėsi į kitus apaštalus, kai Jėzus, kritišku gyvenimo momentu, nusprendė eiti į Betaniją prikelti Lozorių, taip pavojingai priartėdamas prie Jeruzalės. Tada Tomas tarė mokiniams – „Eikime ir mes numirti su juo!“ (Jn 11, 16).

Šis jo apsisprendimas yra iš tiesų puikus pavyzdys ir pamokymas, parodantis visišką atsidavimą Jėzui, sujungiant savąjį likimą su Jo likimu, pasiryžtant priimt netgi mirties išbandymą. Svarbiausias dalykas yra neatsiskirti nuo Jėzaus. Evangelijose yra naudojamas žodis „sekti (iš paskos)“, kuris nurodo, kad ten kur eina mokytojas, turi eiti ir jo mokinys. Šia prasme krikščionio gyvenimą galima apibrėžti kaip Kristaus sekimą, kaip buvimą kartu su Kristumi. Krikščioniui nepaprastai svarbu turėti ryšį su Kristumi.

Antrą kartą Tomo pasisakymas minimas aprašant Paskutinę Vakarienę. Jėzus, pranašaudamas apie jo laukiančius įvykius, paskelbia einąs mokiniams paruošti vietos ir patikslina: „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14, 4). Šioje vietoje Tomas įsiterpia: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi mes žinosime kelią?“ (Jn 14, 5), pademonstruodamas menką to, kas vyksta supratimą, suteikusį progą Jėzui ištarti žymųjį pasisakymą – „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Ši Jėzaus pastaba buvo skirta pirmiausia Tomui, tačiau tinka mums visiems. Šis epizodas, viena vertus, tai atsakymas ir mums, kita vertus, jis mus padrąsina prašyti Jėzaus paaiškinimų. Taip pripažįstame savo supratimo galios mažumą ir tuo pat metu, laukdami atsakymo, išreiškiame savo pasitikėjimą.

Trečiasis epizodas apie Tomą yra ypač žinomas, tai Jėzaus prisikėlimu netikinčio Tomo scena, įvykusi aštuntą dieną po Velykų. Iš pradžių Tomas abejoja kitų mokinių pasakojimais, kad jam nesant Jėzus pasirodė jiems ir pareiškia – „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“ (Jn 20, 25). Svarbu tai, kad Tomas Jėzaus atpažinimo ženklu laiko nukryžiavimo žaizdas, parodančias kiek Jis mus mylėjo.

Ir štai, aštuntą dieną po Velykų, Jėzus vėl pasirodo tarp mokinių. Tomas šįkart irgi tarp jų. Tada Jėzus kreipiasi į jį: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“ (Jn 20, 27). „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ – toks yra Tomo tikėjimo, paties išraiškingiausio Naujajame Testamente, išpažinimas. Anot šventojo Augustino komentaro, Tomas lietė ir regėjo kūną ir žmogų, bet išpažino tikėjimą į Dievą, kurio paliest ir regėt negalėjo. Lietimas ir regėjimas paskatino tikėt tuo, kuo dar abejojo. Evangelistas perteikia paskutiniuosius Jėzaus žodžius Tomui: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Taigi, apaštalo Tomo paveikslas yra mums svarbus bent dėl trijų priežasčių. Pirma, jis mus padrąsina, kai esame apimti netikrumo. Antra, jis mums parodo, kad bet kokia abejonė gali būti išsklaidyta. Trečia, Tomui skirti Jėzaus žodžiai leidžia suprast, koks yra brandus tikėjimas ir mus drąsina eiti vienybės su Jėzumi keliu.

Paskutinį kartą Tomas Evangelijoje pagal Joną minimas paskutiniame skyrelyje, atpasakojant stebuklingą žvejybą Tiberiados ežere. Čia Tomas paminimas tuoj po Simono Petro. Šis eiliškumas yra pirmųjų krikščionių bendruomenių pagarbos ir svarbos teikimo apaštalui Tomui išraiška. Vėliau apaštalo vardu bus parašyti „Tomo Darbai“ ir „Evangelija pagal Tomą“. Tai apokrifai, bet vis dėlto svarbūs ankstyvosios krikščionybės tyrinėjimui.

Pasak tradicijos, Tomas evangelizavo Sirijoje, o vėliau Persijoje. Taip savo Bažnyčios istorijoje rašo IV amžiaus autorius Euzebijus Cezarietis, remdamasis Origenu. Kiti pasakojimai teigia, jog galiausiai Tomas pasiekė vakarų Indiją, o iš čia krikščionybė paplito dar toliau. Baigdamas apmąstymus misijų kontekste noriu palinkėti, kad Tomo pavyzdys visada stiprintų mūsų tikėjimą į Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį ir mūsų Dievą.

aukštyn