Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Dievas Tėvas


 

Žodžiu „Tėve“ kreipiamasi į Dievą daugelyje religijų. Dievybė dažnai laikoma dievų ir žmonių tėvu. Izraelyje Dievas buvo vadinamas Tėvu kaip pasaulio Kūrėjas (plg. Įst 32, 6). Dar labiau Jis buvo Tėvas dėl to, kad sudarė sandorą su Izraeliu ir davė jam, „savo pirmgimiui sūnui“ (Iš 4, 22), Įstatymą. Jis yra vadinamas ir Izraelio karaliaus Tėvu (plg. 2 Sam 7, 14). Ypatinga prasme Jis yra „vargšų Tėvas“, su meile globojamų našlaičių ir našlių Tėvas (plg. Ps 68, 6).

Dievas yra neapimamas sukurtojo pasaulio sąvokomis; Jis neabejotinai yra transcendentinis, „visiškai kas kita“ negu pasaulis, kurį Jis sukūrė. Žodžiai „Dievas Tėvas“ niekam nebuvo apreikšti. Net kai Senojo Testamento pranašas Mozė paklausė Dievą, kas Jis esąs, išgirdo kitą vardą: „Dievas tarė Mozei: „Aš esu, kuris esu.“ Ir tęsė: „Tu taip kalbėsi izraelitams: ‘Aš Esu atsiuntė mane pas jus' “ (Iš 3,14). Dievo Tėvo vardas mums apreikštas Sūnuje, Jėzuje Kristuje. Pats Viešpats Jėzus Evangelijose dažnai kalba apie savo Tėvą danguje ir vienybę su Juo. Ypatingą Jėzaus vienybę su Tėvu mums liudija Evangelijos pagal Joną 14–17 skyriai.

Jėzus apreiškė, kad Dievas yra „Tėvas“ visiškai kitaip: Jis yra ne vien Kūrėjas, Jis nuo amžių yra Tėvas. Jėzus, būdamas Dievu, tapo žmogumi, mūsų broliu, todėl Jo išmokyti ir kviečiami galime kreiptis į Dievą, tardami „Tėve mūsų“.
Kiekvieną kartą, išpažindami savo tikėjimą, pirmiausia tariame žodžius „Tikiu Dievą Tėvą“, nes Dievas yra „pirmas“ ir „paskutinis“ (Iz 44, 6), visa ko Pradžia ir Pabaiga. Tėvas yra pirmasis Švenčiausiosios Trejybės Asmuo, sukūręs dangų ir žemę. Kūrimas yra visų Dievo darbų pradžia ir pagrindas.

„Dievo niekas nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė“ (Jn 1, 18) ir Tėvo niekas nepažįsta, tiktai Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti (plg. Mt 11, 27). Dievo Tėvo ikonografinis vaizdavimas yra simbolinis; dažniausiai Dievas Tėvas vaizduojamas seno barzdoto vyro baltais plaukais pavidalu. Tokį vaizdavimo būdą pasirinko ir Jonas Kerle, 1898 metais nutapęs Dievo Tėvo paveikslą Karmelitų bažnyčios presbiterijos kupoliniame skliaute. Šiame paveiksle matome žmogaus figūrą laiminimui ištiestomis rankomis, apsuptą debesų, iš kurių išnirę angelų figūros. Po Dievo Tėvo kojomis – žemės rutulys. 

aukštyn