Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Kūdikių (vaikų, suaugusiųjų) krikštas

KŪDIKIŲ (VAIKŲ) KRIKŠTAS KARMELITŲ BAŽNYČIOJE

 • Dėl krikštynų laiko kreiptis į raštinę priėmimo laiku. 
 • Prieš krikštynas būtinas tėvų ir krikštatėvių susitikimas su kunigu. 
 • Prašome atvykti į bažnyčią 15 min. prieš sutartą krikštynų laiką. Bažnyčios raštinėje kunigas surašo metrikus remiantis vaiko gimimo liudijimu (pasu) bei tėvų pateiktomis žiniomis (tėvų vardai, pavardės, mergautinė motinos pavardė, adresas, bažnytinės santuokos priėmimo vieta, krikštatėvių vardai ir pavardės).
 • Apeigos kūdikiams (vaikams) teikiamos atskirai, neprijungiant kitų kūdikių (vaikų).
 • Apeigos bažnyčioje trunka apie 30 min. (su dokumentų surašymu).
 • Apeigose būtina turėti žvakę bei krikšto rūbelį (skraistę), kuriuos rankose laiko krikštatėviai. Patartina žvakę parinkti tokią, kuri būtų išlaikyta iki Pirmosios komunijos dienos. Religinėmis prekėmis prekiaujama šv. Kazimiero knygyne (Vilniaus g. 3, Kaune).
 • Krikštatėviais gali būti ne jaunesni nei 16 m. katalikai. Nekatalikai (stačiatikiai, sentikiai, musulmonai, nekrikštytieji) negali būti krikštatėviais, bet tik krikšto liudininkais. Krikšto apeigoms pakanka ir vieno krikštatėvio. Krikštatėvių pareiga yra padėti naujai pakrikštytam žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu, dvasiškai jį globoti, lydėti savo malda.
 • Krikšto metu kūdikiui (vaikui) suteikiamas pasirinktas šventojo vardas. Sužinoti, kurie yra šventi vardai, įmanoma maldaknygėse ir religinio turinio interneto svetainėse.
 • Apeigose pagal seną tradiciją kūdikį (vaiką) ant rankų laiko vienas iš krikštatėvių. Jei vaikas yra pakankamo amžiaus, vaikas stovi šalia krikštatėvių. Tėvai apeigose dalyvauja šalia krikštatėvių. Tėvai apeigų metu, susidarius nepalankioms situacijoms, gali perimti laikyti savo kūdikį (vaiką). Apeigų pabaigoje kūdikis (vaikas) ir žvakė perduodami tėvams.
 • Apeigose tėvai ir krikštatėviai dalyvauja sąmoningai, aktyviai.
 • Po apeigų, jei yra prašoma, kunigas pašventina kūdikiui (vaikui) skirtus religinius dalykus (kryželį, angeliuką, šv. Raštą, paveikslėlį ir t.t.). Nešventinami su krikščionišku tikėjimu nesusiję dalykai: astrologiniai simboliai, zodiako ženklai, amuletai, šaukšteliai, žaislai. 
   

 suaugusiųjų krikštas karmelitų bažnyčioje

 • Vaikai nuo septynių metų, norintys priimti Krikšto sakramentą, rengiami kartu su vaikais, besiruošiančiais Sutaikinimo (išpažinties) ir Eucharistijos (Pirmosios Komunijos) sakramentams.
 • Suaugusieji, pageidaujantys priimti krikštą, kreipiasi į parapijos kleboną. Kursai vyksta Katechezės mokykloje (Vilniaus g. 7, Kaune) arba mūsų parapijoje.
 • Susitikimas vyksta kartą per savaitę - trečiadieniais po vakarinių šv. Mišių;
 • Rengimo laikotarpis - nuo 3 iki 6 mėn.;
 • Taikomi metodai - pokalbis, padalomoji medžiaga, rekomenduojama literatūra individualiam darbui;
 • Kviečiami dalyvauti sekmadienio ir privalomų švenčių Šv. Mišiose.  
     

krikšto apeigos

 •  Apeigos pradedamos kryžiaus ženklu. Kunigas paklausia apie vardą, kurį šeima išrinko krikštijamajam. Iš anksto žmogui parenkamas krikščioniškas kokio nors šventojo vardas. Taip krikščionis visam gyvenimui gauna globėją. Kunigas tėvų klausia: "Ko prašote kūdikiui (vaikui) iš Dievo Bažnyčios?", jie atsako" "Krikšto".
 • Apeigose kunigas dešinės rankos nykščiu padaro kryžiaus ženklą ant vaikelio kaktos. Taip vaikelį palaimina tėvai ir krikštatėviai. Vėliau visi klausosi Dievo Žodžio. Kunigas trumpai pakomentuoja Šv. Rašto skaitinius. Paskui visi drauge meldžiasi už krikštijamąjį — atsiliepia į visuotinės maldos kreipinius: "Prašome tave, Viešpatie". Po jos naujakrikštui prašoma šventųjų globos atsakant: "Melski už mus".
 • Katechumenų aliejumi patepama krikštijamojo krūtinė. Kunigas kviečia atsižadėti nuodėmių ir visokio blogio. Į kreipinius atsiliepiame: „Atsižadu!” Kunigas pakviečia išpažinti mūsų krikščioniškąjį tikėjimą. Į klausimus atsakome: „Tikiu!”.
 • Krikšto apeigų esmė yra vandens užpylimas. Kunigas triskart užpila vandens ir taria krikštijamojo vardą bei šiuos žodžius: "Aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios". Tai gimimas iš vandens ir Dvasios, Dievo kaip gelbėtojo priėmimas, apsisprendimas gyventi kaip Viešpats moko.
 • Pakrikštytasis apeigose patepamas Šventąja Krizma. Po specialių maldų kunigasi pakviečia uždedėti krikšto rūbą  (skraistę). Kunigas po maldos uždega žvakę nuo velykinės žvakės. Drauge meldžiamasi "Tėve mūsų" malda, suteikiamas palaiminimas tėvams ir visiems apeigų dalyviams.

   

 

aukštyn